e-obrazec 2039 - Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov)info page
Pravne zadeve / Varovanje osebnih podatkov - GDPRnedelja, 20. oktober 2019 | Prijava |
Potrebujete pravni dokument?
Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah in tako prihranite čas, denar in živce!

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

051 / 204 821 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov)

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis: S tem obrazcem si izdelate evidenco dejavnosti obdelave, v katerih opredelite osnovne podatke o tem, katere osebne podatke in na kakšen način hranite in obdelujete. Pri tem gre za osebne podatke, vam jih posreduje upravljavec (denimo naročnik), vi pa jih obdelujete kot obdelovalec. Vsak obdelovalec in predstavnik obdelovalca, kadar ta obstaja, vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov v okviru svoje odgovornosti če:
 • zaposluje vsaj kot 250 oseb,
 • je verjetno, da obdelava, ki jo izvaja, predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in ni občasna, ali
 • obdelava vključuje posebne vrste podatkov ali
 • osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

Pomembno: vsaka evidenca osebnih podatkov (npr. evidenca podatkov o zaposlenih delavcih, evidenca podatkov o kupcih, ki so fizične osebe, itd.) zahteva izdelavo svoje lastne evidence.


Te evidence nato zberete in hranite skupaj in jih uporabljate pri obdelavi osebnih podatkov in tudi predložite pristojnemu nadzornemu organu v vpogled, v primeru inšpekcijskega nadzora. Zato je priporočljivo da te evidence vodi vsak, ne glede, ali ga Splošna uredba k temu zavezuje ali ne.


Ta e-obrazec pride v poštev, v kolikor evidenco vodite kot obdelovalec osebnih podatkov. V kolikor evidenco vodite kot upravljavec (torej osebne podatke zbirate sami), uporabite e-obrazec: Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za upravljavca osebnih podatkov).


Želite, da dokument vsebuje tudi naslovnico za Katalog evidenc osebnih podatkov?
Katalog evidence osebnih podatkov je skupek vseh različnih evidenc, ki jih podjetje oz. upravljavec obdeluje.

 
 
Navedite naziv evidence osebnih podatkov, za katero se izdeluje katalog:
Primer: Evidenca zaposlenih delavcev

 
 
Vpišite ime in priimek (lahko tudi funkcijo) osebe, ki pripravlja to evidenco:
Primer: Zofka Novak, direktor

 
 
Je obdelovalec pravna ali fizična oseba?

 
 
Navedite naziv obdelovalca (v kolikor je obdelovalec pravna oseba) oz. ime in priimek (v kolikor je obdelovalec fizična oseba) zbirke osebnih podatkov, za katero se izdeluje katalog:
Primer: Luna, d.o.o.
Primer: Janez Kranjec s.p.
Primer: Janez Kranjec

 
 
Vpišite polni naslov sedeža (v kolikor je obdelovalec pravna oseba) oz. stalnega bivališča (v kolikor je upravljavec fizična oseba) obdelovalec:
Primer: Prva cesta 10, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite matično številko (v kolikor je obdelovalec pravna oseba), oz. EMŠO (v kolikor je obdelovalec fizična oseba) obdelovalca:
Primer: 14822222000
Primer: 1502975600142

 
 
Vpišite telefon, na katerem obdelovalec nudi več informacij o osebnih podatkih, ki jih obdeluje:
Primer: 01 / 11 22 333

 
 
Vpišite e-naslov, na katerem obdelovalec nudi več informacij o osebnih podatkih, ki jih obdeluje:
Primer: info@spletnastran.com

 
 
Ima obdelovalec pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?
Po določilih GDPR Upravljavec in obdelovalec imenujeta pooblaščeno osebo za varstvo podatkov vedno, kadar:
 • obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ;
 • temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, redno in sistematično obsežno spremljati, ali
 • temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov v skladu s členom 9 in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10.

 
 
Ima obdelovalec osebnih podatkov sedež v EU?

 
 
Pomembno: vsaka evidenca osebnih podatkov (npr. evidenca podatkov o zaposlenih delavcih, evidenca podatkov o kupcih, ki so fizične osebe, itd.) zahteva izdelavo svoje lastne evidence.


Te evidence nato zberete in hranite skupaj in jih uporabljate pri obdelavi osebnih podatkov in tudi predložite pristojnemu nadzornemu organu v vpogled, v primeru inšpekcijskega nadzora. Zato je priporočljivo da te evidence vodi vsak, ne glede, ali ga Splošna uredba k temu zavezuje ali ne.


Je upravljavec pravna ali fizična oseba?

 
 
Navedite naziv upravljavca (v kolikor je upravljavec pravna oseba) oz. ime in priimek (v kolikor je upravljavec fizična oseba) zbirke osebnih podatkov, za katero se izdeluje katalog:
Primer: Sonček, d.o.o.
Primer: Janez Novak s.p.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite polni naslov sedeža (v kolikor je upravljavec pravna oseba) oz. stalnega bivališča (v kolikor je upravljavec fizična oseba) upravljavca:
Primer: Prva cesta 10, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite matično številko (v kolikor je upravljavec pravna oseba), oz. EMŠO (v kolikor je upravljavec fizična oseba) upravljavca:
Primer: 14822222000
Primer: 1502975600142

 
 
Vpišite telefon, na katerem upravljavec nudi več informacij o osebnih podatkih, ki jih obdeluje:
Primer: 01 / 11 22 333

 
 
Vpišite e-naslov, na katerem upravljavec nudi več informacij o osebnih podatkih, ki jih obdeluje:
Primer: info@spletnastran.com

 
 
Navedite, kako obdelovalec pridobi osebne podatke od upravljavca, ki so v tej evidenci:
Primer: v fizični strukturirani obliki za vsakega zaposlenega posebej, ob sklenitvi delovnega razmerja, podatke o mesečnem znesku plač posreduje v rednih mesečnih intervalih, do najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec preko e-pošte

 
 
Navedite kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki iz evidence osebnih podatkov, za katero se izdeluje katalog.
Opis kategorije posameznikov naj vsebuje splošen opis oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so vsebovani v evidenci.
Primer: Zaposleni delavci pri Sonček d.o.o.

 
 
Navedite vrste osebnih podatkov v tej evidenci osebnih podatkov, za katero se izdeluje evidenca:

POZOR: NE vpisujte podatkov o konkretnih posameznikih, pač pa le vrsto oziroma tip podatkov, ki se nahajajo v zbirki.
Natančno navedite vse vrste osebnih podatkov, ki se nahajajo v evidenci (npr. če gre za evidenco podatkov o zaposlenih delavcih: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) itd.).

 
 
Ali kateri od osebnih podatkov, ki so zbrani v zbirki, spada v kategorijo posebnih osebnih podatkov?
Posebni osebni podatki so podatki ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

 
 
Navedite razlog, zaradi katerega obdelujete osebne podatke v tej evidenci:
Primer: obračuna plač in drugih prejemkov, ter prispevkov zaposlenih pri upravljavcu

 
 
Navedite rok hrambe osebnih podatkov. V kolikor ni določenega fiksnega roka, navedite način, kako se ta rok določi:
Rok hrambe se določi glede na namen obdelave osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali.
Primer: do prenehanja delovnega razmerja zaposlenega pri upravljavcu

 
 
Navedite, kje se hranijo osebni podatki te zbirke:
Primer: na osebnem računalniku direktorja
Primer: v računovodskem programu Birokrat, fizično se nahajajo na strežniku ponudnika računovodskega programa
Primer: v sistemu za hrambo podatkov DropBox

 
 
Kdo bodo uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov, za katero se izdeluje katalog:
pooblaščeni zaposleni pri obdelovalcu
Pogodbeni zunanji obdelovalci (računovodski servis, marketinška agencija, itd.)
krog uporabnikov je neomejen (podatki so objavljeni javno)
osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo nikomur

 
 
Se osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov iznašajo v tretje države (države zunaj EU)?

 
 
Na splošno opišite zavarovanje osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov.
Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov ima upravljavec osebnih podatkov v svojem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, zato na tem mestu zadostuje že navedba, da ima upravljavec osebnih podatkov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. Navedite tudi pogodbe, ki jih imate sklenjene z upravljavcem.
Primer: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 22.05.2018
Primer: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov z dne 20.5.2018, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 22.05.2018 in politika o varovanju osebnih podatkov iz dne 20.05.2018
Primer: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov z dne 20.5.2018

 
 
V kolikor je mogoče, navedite splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov s katerimi dosegate ustrezno raven varnosti osebnih podatkov:
Med tovrstne ukrepe sodijo:
 • psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
 • zmožnostj zagotoviti stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo;
 • zmožnostjo pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;
 • postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnostni obdelave.


Primer (pišite v celih stavkih): Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke so zavezani k varovanju le-teh in k zaupnosti, tako da podpišejo ustrezne izjave. Z vsemi obdelovalci so sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Podatki so shranjeni na varovani na varovanih strežnikih in zašifrirani s 256-bitno enkripcijo.

 
 
Ima upravljavec pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?
Po določilih GDPR Upravljavec in obdelovalec imenujeta pooblaščeno osebo za varstvo podatkov vedno, kadar:
 • obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ;
 • temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, redno in sistematično obsežno spremljati, ali
 • temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov v skladu s členom 9 in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10.

 
 
Ima upravljavec osebnih podatkov sedež v EU?

 
 
Navedite kraj izdelave te evidence:
Primer: Ljubljana

 
 
Navedite datum izdelave te evidence:
Primer: 22.5.2018

 
 

e-obrazec 2039 - Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov) e-obrazec 2039 - Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov) e-obrazec 2039 - Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR (za obdelovalca osebnih podatkov)

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 15 let izkušenj
Preko 15 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Najemna pogodba za študentsko stanovanje
Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Izjava o pripoznavi dolga

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: