ROKI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO

 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenih na daljavo, in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je rok 30 dni.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v navedenem roku.

 

 

Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe?

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvi pogodbe.

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43.c člena zakona po dobavi blaga, začne teči rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh mesecev iz naslednjega odstavka.

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

Pri pogodbah o finančnih storitvah rok za odpoved ne začne teči, dokler podjetje ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 43.c člena tega zakona.

 

Kaj je to izpolnitev obveznosti iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov?

(1) Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na primernem trajnem nosilcu podatkov (predvsem pisno obvestilo) podatke iz prejšnjega člena tega zakona vendar najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve, če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej.

(2) V istem roku mora podjetje zagotoviti še:
1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena te pravice nima;
2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;
3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši od enega leta.

(3) V primeru pogodbe o finančnih storitvah morajo biti potrošniku podatki iz prejšnjega člena ter podatki o vseh pogodbenih pogojih zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu podatkov že v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost iz tega odstavka takoj po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve podatkov in pogodbenih pogojev v navedeni obliki.