A.

Če pristojni tržni inšpektorat ali drugi pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da:

·                     podjetje s potrošniki uporablja nepoštene pogodbene pogoje – pogodbeni pogoji so nepošteni, če:

-         v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank

-         povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika

-         povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval

-         nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

·                     cene blaga oziroma storitev niso označene ali niso vidno označene;

·                     cena blaga oziroma storitve ni označena v eurih;

·                     najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v razponu, ne zajema ene četrtine vrednosti blaga, ki je na razprodaji;

·                     blago z napako ni fizično ločeno od redne prodaje brezhibnega blaga ali ni posebej označeno ali podjetje ni vidno opozorilo, da gre za prodajo blaga z napako;

·                     predpisani rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitljivo označen;

·                     se prodaja blago, ki zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo in na njem ni označilo, za kakšne namene je uporabno tudi s temi lastnostmi;

·                     blagu ni priloženo navodilo za uporabo, če je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje (33. člen Zakona o varstvu potrošnikov);

·                     podjetje za blago ne izroči označb, certifikata, izjave o skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo, seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih dokumentov;

izda odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga oziroma storitev do odprave pomanjkljivosti.

B.

Če tržni inšpektorat ali drugi pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da

·                     podjetje potrošniku pri končnem obračunu od predplačila ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri mesece (41. člen)

izda odločbo, s katero naloži podjetju izpolnitev zakonske obveznosti.

C.

Če tržni inšpektorat ali drugi pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da:

·                     podjetje oglašuje blago ali storitve v nasprotju z zakonom:

-         oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče. Oglaševalska sporočila morajo biti v jeziku, ki je potrošnikom razumljiv (12. člen);

-         nedostojno oglaševanje pomeni oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive oz. nasprotujejo morali (12.a člen);

-         zavajajoče oglaševanje za potrošnike je zavajajoča poslovna praksa, kot je opredeljena z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksam;  zavajajoče oglaševanje za podjetja je način oglaševanja, ki zavajali bi utegnilo zavajati in tako verjetno vplivalo na ekonomsko obnašanje podjetij ali škodilo konkurentom (12.b člen)

·                     podjetje primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z določili zakona (primerjalno oglaševanje je oglaševanje, ki na kakršenkoli način kaže na posameznega konkurenta; dovoljeno je, če so izpolnjeni v zakonu določeni pogoji (12.c člen));

·                     oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi pri otrocih lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo ali, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen);

z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali storitev ali prepove objavo takšnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je tik pred javno objavo.